Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của “Dự án sản xuất phụ tùng ô tô DM tại Việt Nam”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của “Dự án sản xuất phụ tùng ô tô DM tại Việt Nam”