Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của “Dự án sản xuất bộ dụng cụ ăn các loại” – Công ty TNHH Zhong Xin Ya Tai Việt Nam

Nhấn vào đây Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của “Dự án sản xuất bộ dụng cụ ăn các loại” –

Công ty TNHH Zhong Xin Ya Tai Việt Nam