Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí, sản phẩm thép 05 ” của Công ty TNHH Chế tạo máy HongYuan Hải Phòng Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí, sản phẩm thép 05 ” của Công ty TNHH Chế tạo máy HongYuan Hải Phòng Việt Nam.