Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án điện tử Công ty TNHH Công nghệ G.Tech Việt Nam”của Công ty TNHH G.Tech Technology Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  Dự án điện tử Công ty TNHH Công nghệ G.Tech Việt Nam”của Công ty TNHH G.Tech Technology Việt Nam.