Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất máy Photocopy và máy in” của Công ty TNHH Fujifilm Manufacturing Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án ““Xây dựng nhà máy sản xuất máy Photocopy và máy in” của Công ty TNHH Fujifilm Manufacturing Hải Phòng