Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Xây dựng khu nhà ở công nhân viên công ty TNHH Pegatron Việt Nam”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Xây dựng khu nhà ở công nhân viên công ty TNHH Pegatron Việt Nam” của công ty TNHH Pegatron Việt Nam.