Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Trung tâm sản xuất điện tử Chilisin tại Việt Nam”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án “Trung tâm sản xuất điện tử Chilisin tại Việt Nam”