Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Trung tâm Module Toàn Cầu” của Công ty Cổ phần trung tân Module Toàn Cầu

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Trung tâm Module Toàn Cầu” của Công ty Cổ phần trung tân Module Toàn Cầu.