Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án Sản xuất tấm phủ sản nhựa Jinka Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án Sản xuất tấm phủ sản nhựa Jinka Việt Nam