Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Sản xuất phụ tùng ô tô, công suất 9.799 tấn/năm” của công ty TNHH PHA Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án “Sản xuất phụ tùng ô tô, công suất 9.799 tấn/năm”  của công ty TNHH PHA Việt Nam.