Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất kinh doanh bao bì tại Lô CN8.1, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất kinh doanh bao bì tại Lô CN8.1, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng