Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Sản xuất Khoa học kỹ thuật Honor Hải Phòng – Việt Nam” của Công ty TNHH Honor (Việt Nam)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Thông tin tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ Dự án sản xuất Khoa học kỹ thuật Honor Hải Phòng – Việt Nam” của Công ty TNHH Honor (Việt Nam).