Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Nhà máy sản xuất thạch cao tấm Knauf” của Công ty TNHH Knauf Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Nhà máy sản xuất thạch cao tấm Knauf” của Công ty TNHH Knauf Việt Nam..