Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất ORPC Việt Nam” của công ty TNHH ORPC Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất ORPC Việt Nam” của công ty TNHH ORPC Việt Nam