Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Nhà máy LS Metal Vina” của Công ty TNHH LS Metal Vina

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Nhà máy LS Metal Vina” của Công ty TNHH LS Metal Vina.