Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy Dongdo Electronic Hải Phòng”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án dự án “Nhà máy Dongdo Electronic Hải Phòng”