Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Nhà máy của Công ty TNHH Navigatec New Materials VN

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Thông tin tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy của Công ty TNHH Navigatec New Materials VN”