Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Hayato Việt Nam” của Công ty TNHH HAYATO

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Hayato Việt Nam” của Công ty TNHH HAYATO.