Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nhựa Long Vương Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nhựa Long Vương Hải Phòng của công ty TNHH Long Vương Hải Phòng.