Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Đầu tư nâng công suất nhà máy sản xuất bao dệt PP” của Công ty Cổ phần bao bì VLC

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Thông tin tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư nâng công suất nhà máy sản xuất bao dệt PP” của Công ty Cổ phần bao bì VLC.