Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Chi nhánh cảng Tân Vũ – Giai đoạn 2 ” của Công ty Cổ phần cảng Hải Phòng – chi nhánh cảng Tân Vũ

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Chi nhánh cảng Tân Vũ – Giai đoạn 2 ” của Công ty Cổ phần cảng Hải Phòng – chi nhánh cảng Tân Vũ.