Báo cáo đề xuất cấp GPMT của công ty TNHH Rorze Robotech

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án “Sản xuất lắp ráp robot, các bộ phận của robot và thiết bị điều khiển động cơ” của công ty TNHH Rorze Robotech.