Báo cáo đề xuất cấp GPMT của công ty TNHH Ecolux Veco

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất L-Tech tại Việt Nam” của công ty TNHH Ecolux Veco.