Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Dự án gia công sản xuất Chee Yuen” – Giai đoạn I của Công ty TNHH điện tử Chee Yuen Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Dự án gia công sản xuất Chee Yuen” – Giai đoạn I của Công ty TNHH điện tử Chee Yuen Việt Nam.