Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư sản xuất văn phòng phẩm Đ.c: Lô J13B, J14 và F12A, KCN Nhật Bản – Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư sản xuất văn phòng phẩm
Đ.c: Lô J13B, J14 và F12A, KCN Nhật Bản – Hải Phòng