Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Sản xuất thiết bị, dụng cụ cơ điện Tian Long Việt Nam”(giai đoạn 1) của Công ty TNHH Tian Long Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Sản xuất thiết bị, dụng cụ cơ điện Tian Long Việt Nam”(giai đoạn 1) của Công ty TNHH Tian Long Việt Nam.