Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy Toyo Globe Việt Nam tại Hải Phòng” – giai đoạn 1 tại lô CN8.1, KCN Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Nhấn vào đây Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy Toyo Globe Việt Nam tại Hải Phòng” – giai đoạn 1 tại lô CN8.1, KCN Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.