Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao” của công ty Cổ phần sản xuất và công nghệ nhựa Pha Lê

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao” của công ty Cổ phần sản xuất và công nghệ nhựa Pha Lê