Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Dự án nhà máy sản xuất điện tử Haengsung Việt Nam”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Dự án nhà máy sản xuất điện tử Haengsung Việt Nam”