Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường của dự án “Pegatron Technology Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường của dự án “Pegatron Technology Hải Phòng” của Công ty TNHH Pegatron Technology Hải Phòng (VSIP).