Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường của dự án “Bến phà Cát Hải” của Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường của dự án “Bến phà Cát Hải”  của Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà.