Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp (đối tượng do UBND cấp huyện ủy quyền cho Ban Quản lý xác nhận đăng ký)

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Ban Quản lý KKT Hải Phòng. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

– Bước 2: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thực hiện TTHC. Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường báo cáo Lãnh đạo Ban xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường báo cáo Lãnh đạo Ban có văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho chủ dự án.

Sau khi chủ dự án có văn bản giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung kèm theo hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đã được hoàn thiện, Phòng Quản lý Tài nguyên và môi trường rà soát, đối chiếu nếu đạt yêu cầu, báo cáo Lãnh đạo Ban xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Nếu quá thời hạn quy định, chủ dự án không nộp lại hồ sơ hoàn chỉnh, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường báo cáo Lãnh đạo Ban, Ban Quản lý KKT Hải Phòng ra thông báo trả lại hồ sơ cho chủ dự án.

– Bước 3: Chủ dự án nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý.

Cách thức thực hiện:

Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (01 bản).

– Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án (03 bản) (kèm theo bản điện tử);

– Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của chủ dự án (01 bản) (kèm theo bản điện tử).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: trong thời hạn tám (08) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: chủ dự án.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện có KCN, KKT;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Phụ lục: mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án;

– Mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục: mẫu cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án

(ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ)

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

+ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng;

+ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018  của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

+ Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND huyện Cát Hải về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.