Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế (Gọi chung là tiền thuê đất)

* Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Công chức Bộ phận một cửa tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư, nếu nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, ghi “phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”. Chuyển hồ sơ đã có ý kiến của Lãnh đạo BQL tới Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường để thụ lý hồ sơ. 

– Bước 2: Lãnh đạo phòng căn cứ vào nhu cầu công việc và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong phòng, phân công chuyên viên thụ lý giải quyết.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để xác nhận, trong 05 ngày làm việc có văn bản để thông báo cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, không quá 03 ngày làm việc phối hợp cùng Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế TP xác định tiền thuê đất.

– Chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để lập thông tin địa chính.

– Từ khi nhận được phiếu chuyển thông tin địa chính, các khoản không được trừ, các khoản được trừ vào nghĩa vụ tài chính về đất chuyển đến, căn cứ giá đất cụ thể đã được UBND TP phê duyệt;

– Từ khi nhận được được văn bản của Sở Tài chính (nếu có) về đất mà người sử dụng đất đã ứng trước thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng;

– Xác định số tiền thuê đất.

– Bước 3: Gửi “Thông báo nộp tiền” cho người thuê đất để thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước; đồng thời thông báo tiền thuê đất phải nộp đến cơ quan gửi hồ sơ địa chính, cơ quan thuế.

– Bước 4: Người thuê đất căn cứ vào Thông báo nộp tiền thuê đất của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trực tiếp nộp tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản) tại địa điểm nộp tiền theo thông báo.

* Cách thức thực hiện:

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

– Thông qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

– Quyết định giao đất, cho thuê đất

– Những giấy tờ liên quan đến đối tượng không phải nộp tiền thuê đất; đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất.

– Những giấy tờ liên quan đến việc bồi thường đất, hỗ trợ đất cho người có đất bị thu hồi theo quy định.

– Những giấy tờ liên quan khác (nếu có), gồm có:

– Các chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất nay chuyển sang hình thức thuê đất (nộp bản sao có đóng dấu xác nhận của đơn vị và xuất trình bản chính để đối chiếu với bản sao);

– Các giấy chứng nhận thuộc diện hưởng ưu đãi đầu tư theo pháp luật khuyến khích đầu tư (bản sao).v.v.

– Các loại giấy tờ phải nộp bản chính, nếu không có bản chính mà nộp bản sao thì phải có xác nhận của công chứng nhà nước.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (theo quy định là 12 ngày làm việc)

*  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan có liên quan

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (Phòng Quản lý Tài nguyên – Môi trường).

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

– Ủy ban nhân dân các cấp.

– Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Kho bạc Nhà nước.

– Cục Thuế Hải Phòng.

– Các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có liên quan.

– Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp tiền sử dụng đất.

* Phí, lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

+ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

+ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

+ Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

+ Thông tư 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

+ Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.