Văn bản số 5510/VP-VX – Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Ngày 13/12/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số  12/KH-UBND về việc Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.. Xem chi tiết văn bản tại đây.