Văn bản số 530/VP-KSTTHC – Triển khai Thông báo kết luận Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 và tổng kết hoạt động của UBQG về chuyển đổi số năm 2022

Ngày 02/02/2023,UBND Hải Phòng ban hành Công văn số 139/UBND-KSTTHC về Triển khai Thông báo kết luận Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 và tổng kết hoạt động của UBQG về chuyển đổi số năm 2022. Xem chi tiết văn bản tại đây.