Văn bản số 175/KH-UBND – Phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 15/07/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 40/KH-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố về “đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị- xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- thực hiện chuyển đổi số”. Xem chi tiết văn bản tại đây.