Triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ký hiệu: Số: 48 /KH-UBND

Ngày ban hành: 29/02/2024

Trích yếu:Triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng