Triển khai đánh giá DDCI năm 2024 của thành phố Hải Phòng

Ký hiệu: Số: 76  /KH-UBND

Ngày ban hành: 02/04/2024

Trích yếu:Triển khai đánh giá DDCI năm 2024 của thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng