Triển khai công tác tuyên truyền ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Triển khai công tác tuyên truyền ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ký hiệu: Số/KH: 931/BQL-DN&GSĐT

Ngày ban hành: 06/03/2024

Trích yếu: Triển khai công tác tuyên truyền ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng