Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử

Ký hiệu: Số: 413  /UBND-KSTTHC

Ngày ban hành: 01/03/2024

Trích yếu: Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng