Thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Công văn số 3110/QĐ-UBND ngày 22/09/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thêm mới lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Nội dung Thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng:

TTHC Xây dựng.pdf