Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư/ Tổ chức kinh tế thực hiện dự án nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Bộ phận Một cửa);

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”. Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Ban xem xét, phân công thụ lý;

+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thụ lý và trình Lãnh đạo Ban phê duyệt Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư;

+ Bước 4: Nhà đầu tư nhận Thông báo tại Bộ phận Một cửa;

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động của dự án (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật)

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư.

– Báo cáo kết quả thanh lý dự án đầu tư.

b) Số lượng bộ hồ sơ:    01 bộ gốc.

– Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

(Theo quy định là 15 ngày làm việc)

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

– Lệ phí: không.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu I.11 – Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam).

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

+ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.