Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

* Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Bộ phận Một cửa)

– Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

– Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có trách nhiệm thẩm định, lấy ý kiến của Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan (nếu cần).

– Bước 4: Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng (nếu cần), Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng hoàn thành việc thẩm định và ra quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

– Bước 5: Chủ đầu t­ư nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;

+ Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;

+ Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị;

+ Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;

+ Các phụ lục tính toán kèm theo;

+ Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định;

+ Các văn bản pháp lý có liên quan;

+ Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch;

+ Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng;

+ Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

– Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định đồ án không quá 25 ngày, thời gian phê duyệt đồ án không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch.

* Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng  hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Xây dựng năm 2014;

– Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

– Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

– Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

– Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

– Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

– Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng  hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.