Giấy phép số: 1415/QĐ-BQL – QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP làm chủ đầu tư

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP làm chủ đầu tư