Ngày 05/7/2024, tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị đóng thầu đối với Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng hồ sơ mời thầu và tổng hợp, phân loại hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An, tại thời điểm trên, chỉ có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, xét ý kiến đề xuất của Tổ chuyên gia, ý kiến thống nhất của các Sở, Ban ngành và đơn vị có liên quan. Chủ đầu tư gói thầu (BQLKKTHP) ban hành quyết định số: 2955/QĐ-BQL Gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng hồ sơ mời thầu và tổng hợp, phân loại hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An.

Ký hiệu: Số 2955/QĐ-BQL

Ngày ban hành: 05/07/2024

Trích yếu: Ngày 05/7/2024, tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị đóng thầu đối với Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng hồ sơ mời thầu và tổng hợp, phân loại hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An, tại thời điểm trên, chỉ có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, xét ý kiến đề xuất của Tổ chuyên gia, ý kiến thống nhất của các Sở, Ban ngành và đơn vị có liên quan. Chủ đầu tư gói thầu (Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng) ban hành quyết định số: 2955/QĐ-BQL Gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng hồ sơ mời thầu và tổng hợp, phân loại hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An.

Nhấn vào đây để vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng