Phổ biến, triển khai thực hiện Luật Đấu thầu, Nghị định và Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Ký hiệu: Số:704 /KHĐT-ĐTTĐGS

Ngày ban hành: 11/03/2024

Trích yếu: Phổ biến, triển khai thực hiện Luật Đấu thầu, Nghị định và Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đàu tư