Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất nộp hồ sơ miễn tiền sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Ban Quản lý KKT Hải Phòng trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giao đất. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Ban xem xét, phân công thụ lý; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

Bước 2: Trong thời hạn không quá 13 làm việc ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường xác định và ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Ban Quản lý KKT Hải Phòng

* Cách thức thực hiện:

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

– Thông qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

– Đơn đề nghị được miễn tiền sử dụng đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất được giao và lý do miễn miễn sử dụng đất (bản chính).

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở (bản sao).

– Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Không quá 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (Phòng Quản lý Tài nguyên – Môi trường).

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

– Ủy ban nhân dân các cấp.

– Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Kho bạc Nhà nước.

– Cục Thuế Hải Phòng.

– Các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có liên quan.

– Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất theo quy định cho chủ đầu tư được Nhà nước giao đất.

* Phí, lệ phí (nếu có): Không

* Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.