Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất nộp hồ sơ miễn tiền sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) của Ban Quản lý KT Hải Phòng trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giao đất. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Ban xem xét, phân công thụ lý; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

Bước 2: Trong thời hạn không quá 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường xác định và ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Ban Quản lý KKT Hải Phòng.

* Cách thức thực hiện:

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

– Thông qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

a) Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản:

– Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản; trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời gian miễn tiền thuê đất (bản chính).

– Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư) (bản sao).

– Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

– Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư làm cơ sở để được Nhà nước cho thuê đất (bản sao).

b) Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư:

– Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời gian miễn, giảm tiền thuê đất (bản chính).

– Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư và trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao).

– Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao).

– Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

– Chứng từ chứng minh đã giải ngân được tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong 03 năm đối với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư (bản sao).

– Giấy tờ chứng minh sử dụng số lao động bình quân trong năm từ 500 người trở lên có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền trên địa bàn thực hiện dự án với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định điểm d khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư (bản sao).

c) Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động:

– Đơn đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động (bản chính).

– Văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư về thời gian tạm ngừng hoạt động của dự án (bản chính).

– Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quá 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (Phòng Quản lý Tài nguyên – Môi trường).

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

– Ủy ban nhân dân các cấp.

– Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Kho bạc Nhà nước.

– Cục Thuế Hải Phòng.

– Các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có liên quan.

– Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định cho tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư.

* Phí, lệ phí (nếu có): Không

* Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.