Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

* Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Ban Quản lý KKT Hải Phòng. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

– Bước 2: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thực hiện TTHC:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho chủ dự án biết để hoàn chỉnh.

+ Trường hợp hồ sơ đúng quy định, Lãnh đạo ban ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo đề nghị của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường Tổ chức đoàn kiểm tra các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường của chủ dự án; lập biên bản kiểm tra theo quy định.

Lãnh đạo ban căn cứ biên bản kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường của dự án và đề nghị của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định việc cấp giấy xác nhận.

Trường hợp công trình bảo vệ môi trường của dự án chưa đáp ứng được yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Quản lý KKT Hải Phòng có thông báo bằng văn bản gửi đến chủ dự án.

Sau khi chủ dự án gửi đến Ban Quản lý KKT Hải Phòng hồ sơ báo cáo đã được hoàn thiện kèm theo giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Ðoàn kiểm tra, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ đối chiếu các yêu cầu về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; trình Trưởng ban Ban Quản lý KKT Hải Phòng cấp Giấy xác nhận khi đạt yêu cầu hoặc có văn bản trả lời chủ dự án trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trường hợp quá thời hạn cho phép chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án không nộp lại báo cáo hoàn chỉnh, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường báo cáo Trưởng ban giao Văn phòng ra thông báo trả lại hồ sơ.

– Bước 3: Chủ dự án nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ban Quản lý.

Cách thức thực hiện:

Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  – Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (01 bản);

  – Bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (01 bản);

  – Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm và hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành (tối thiểu 07 bản);

– Văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án (01 bản).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

– Thời hạn kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tối đa là mười năm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

– Thời gian kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết).

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án.

Lệ phí: không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Mẫu 12 Phụ lục VI Mục I Phụ lục: văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án;

– Mẫu 13 Phụ lục VI Mục I Phụ lục: báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án;

(ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ)

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

+ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng;

+ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018  của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

+ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.