Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trừ công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

* Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

– Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo bằng văn bản về kế hoạch, nội dung và tài liệu kiểm tra.

– Bước 3: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

– Bước 4: Chủ đầu tư nhận văn bản kết luận kiểm tra tại quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

* Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Bộ phận Một cửa).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

– Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình.

– Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

– Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

–  Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.

* Lệ phí: Không có (chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán theo thực tế).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Xây dựng ngày 18/06/2014.

– Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

– Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

– Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/20166 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

– Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.